طراحی از عناصر دستگاه یاطاقان در روی صفحه نمایش ارتعاشی