جای خالی در شرکت ساخت و ساز رینولد در معدن در نیجریه